Bestuursreglement Ereleden

Binnen onze vereniging zijn er vrijwilligers die een opmerkelijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan het functioneren van De Mast. Mensen met een tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en meewerken aan activiteiten en dit koppelen aan verbeteringen in de vereniging.

Het erelidmaatschap is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden aan diegenen die zich gedurende langere periode een significante bijdrage aan GLTV De Mast hebben geleverd en zo mogelijk blijven leveren. Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter.

Voor het benoemen van Ereleden heeft het bestuur het volgende reglement vastgesteld.

De procedure voor de benoeming van een Erelid is:

 • Een voordracht voor een onderscheiding kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de voorzitter van GLTV De Mast en moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
 • Aanvragen of voorstellen tot benoeming van een erelid dienen minimaal zes weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.
 • Na ontvangst van de voordracht wordt door het bestuur een ad-hoc Comité van Voordracht (CvV) ingesteld welke de voorgedragen persoon toetst aan de criteria. De voorzitter maakt de namen van de voordrager en van de kandidaat uitsluitend bekend aan het CvV.
 • Bij een negatief advies van het CvV wordt de voordracht afgewezen en de voorzitter van GLTV De Mast meldt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de voordrager.
 • Bij positieve inschatting draagt het Comité van Voordracht de kandidaat voor bij het Bestuur van GLTV De Mast.
 • Het Bestuur neemt een finaal besluit over de kandidatuur. Hierbij wordt vooral bekeken of er andere redenen dan de criteria zijn om de kandidatuur af te wijzen. Het besluit wordt vermeld in de notulen van de bestuursvergadering. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht, wordt het bestuursvoorstel op de eerstvolgende algemene vergadering aan de leden voorgelegd.

Als de algemene vergadering het voorstel bekrachtigd met ten minste 2/3 deel van de geldige uitgebrachte stemmen, wordt de voordracht aangenomen.

 • Het nieuw benoemde Erelid krijgt een vermelding op het plateau in de Masterij en een bos bloemen.

Comité van Voordracht:

 1. Het (ad-hoc) Comité van Voordracht bestaat uit drie leden van GLTV De Mast die ieder minimaal 5 jaar lid zijn van de vereniging.
 2. Het Bestuur benoemt de leden van het CvV.

Toetsingscriteria:

De toetsingscriteria zijn niet bindend maar kunnen worden gezien als richtlijn bij het beoordelen van een voordracht door het CvV. Er kunnen dus voordrachten worden gedaan waarbij wordt afgeweken van de gestelde toetsingscriteria en regels, mits die afwijkingen met goede argumenten zijn onderbouwd.

·         Is lid minimaal 20 jaar lid (geweest) van GLTV De Mast

·         De kandidaat heeft over een langere periode (minstens 15 jaar) onbezoldigd een significante bijdrage geleverd aan de vereniging in het bestuur, commissies of anderszins.

·         De kandidaat wordt breed gezien als een symbool en heeft een voorbeeldfunctie binnen GLTV De Mast.

·         De kandidaat hoeft niet noodzakelijkerwijs lid te zijn van De Mast ten tijde van de voordracht.

·         Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen. Het is wel mogelijk dat in een algemene vergadering bij bijvoorbeeld agendapunt: “benoeming bestuursleden” een bestuurslid aftreedt en vervolgens bij een later agendapunt wordt voorgedragen als Erelid.

 Overige bepalingen:

 1. Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter.
 2. Het erelid is vanaf het kalenderjaar volgend op de toekenning gratis lid van de vereniging tot opzegging, vervallen of intrekking (ere-)lidmaatschap.
 3. Het erelidmaatschap kan enkel ingetrokken worden onder dezelfde statutaire bepalingen als die gelden voor intrekking van het lidmaatschap van de vereniging.
 4. Dit reglement ereleden is vastgesteld op 9 oktober 2018
  Omdat het een bestuursreglement betreft kan het op ieder moment door het bestuur in een bestuursvergadering worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden opgenomen in de notulen van de bestuursvergadering. Tijdens een lopende procedure voor de nominatie van een Erelid worden geen wijzigingen aangebracht.
Over De Mast Overzicht