Dagelijks Bestuur

Taken en activiteiten van het Dagelijks Bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het DB. Ze bereidt de beleidsplannen voor en stelt jaarlijks een activiteitenplan, een begroting en een jaarrekening op. Het DB organiseert jaarlijks een ALV, maandelijks een bestuursvergadering en twee keer per jaar een gezamenlijke commissievergadering. Ze is verantwoordelijk voor besluitvorming waarin alle commissieleden kunnen participeren. Het DB zorgt daarom voor een transparante en open communicatie binnen en buiten de vereniging. De voorzitter van een commissie heeft een verbindende rol tussen zijn commissie en het bestuur. 

Voorzitter bestuur

 • Algehele leiding
 • Systeembeheer en functioneel beheer IT-modules
 • Contactpersoon voor formele externe instanties
 • Mastcontact (tijdelijk vz)
 • Uitvoering beleid preventief grensoverschrijdend gedrag (vertrouwenscontactpersoon)

Penningmeester bestuur

 • Financiële administratie, jaarrekening en begroting
 • Kascommissie
 • Ledenadministratie
 • Ledenwerving (tijdelijk)

Secretaris bestuur

 • Agendering, notulering, archivering, correspondentie van de vereniging
 • Actualiteit jaarkalender, agenda en commissies op website en ClubApp
 • Beheer gebruikers digitaal archief en mailboxen
Organisatie content Overzicht