Vacatures en vrijwilligers

Op dit moment zijn er ruim 50 vrijwilligers werkzaam op vele ‘fronten’ in onze vereniging. We zijn er best trots op dat nog veel leden bereid zijn iets te doen voor ons allemaal. Toch staat er nog een aantal vacatures open. Om meer succes te kunnen hebben bij het opvullen van deze vacatures is een nieuwe koers ingezet bij het toedelen van taken en het werven van vrijwilligers. 

Lees meer

Dagelijks Bestuur

Taken en activiteiten van het Dagelijks Bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het DB. Ze bereidt de beleidsplannen voor en stelt jaarlijks een activiteitenplan, een begroting en een jaarrekening op. Het DB organiseert jaarlijks een ALV, maandelijks een bestuursvergadering en twee keer per jaar een gezamenlijke commissievergadering. Ze is verantwoordelijk voor besluitvorming waarin alle commissieleden kunnen participeren. Het DB zorgt daarom voor een transparante en open communicatie binnen en buiten de vereniging. De voorzitter van een commissie heeft een verbindende rol tussen zijn commissie en het bestuur. 

Voorzitter bestuur

 • Algehele leiding
 • Systeembeheer en functioneel beheer IT-modules
 • Contactpersoon voor formele externe instanties
 • Mastcontact (tijdelijk vz)
 • Uitvoering beleid preventief grensoverschrijdend gedrag (vertrouwenscontactpersoon)

Penningmeester bestuur

 • Financiële administratie, jaarrekening en begroting
 • Kascommissie
 • Ledenadministratie
 • Ledenwerving (tijdelijk)

Secretaris bestuur

 • Agendering, notulering, archivering, correspondentie van de vereniging
 • Actualiteit jaarkalender, agenda en commissies op website en ClubApp
 • Beheer gebruikers digitaal archief en mailboxen

ALV, bestuur, commissies

Algemene ledenvergadering, bestuur en commissies

Bij De Mast is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. Tijdens de ALV benoemen de leden de voorzitter, de bestuursleden en de leden van de kascommissie. In de statuten en in het huishoudelijk reglement is vastgelegd welke zaken de goedkeuring van de ALV behoeven.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aangevuld met de (vice)voorzitters van de permanente commissies. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur (DB). Het DB heeft de dagelijkse leiding en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur. 

De dienstverlening aan de leden geschiedt door vrijwilligers. De meesten voeren hun taken uit in permanente of tijdelijke commissies. De taken van de commissies worden door het bestuur vastgesteld. Commissies zijn autonoom in de uitvoering van de vastgestelde taken en leggen over hun resultaat jaarlijks verantwoording af aan het bestuur. Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie. Bij een vacature werft de voorzitter van de betreffende commissie een nieuw commissielid.

Wie zitten er in het bestuur?

Voorzitter

Hennie Doreleijers

voorzitter@de-mast.nl

Secretaris

vacature

secretariaat@de-mast.nl

Penningmeester

Bas van der Donck

penningmeester@de-mast.nl

Seniorentennis

vacature (tijd. Niels Westhoff)

seniorentennis@de-mast.nl

Jeugdtennis

Marlien Tomohamat

jeugdtennis@de-mast.nl

Padel   

Rob Knapen   

padel@de-mast.nl 

Beheer & Onderhoud

Marcel de Beer

beheer@de-mast.nl

PR

vacature

PR@de-mast.nl

 Zoekt u contact met het Bestuur? Stuur dan een e-mail aan: secretariaat@de-mast.nl


ALV

Vind hier de agenda en notulen voor de ALV (om deze documenten te kunnen zien, dient u ingelogd te zijn op deze website).